در راستای اجرای ماده ۲ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/۶/۹۳ دستگاههای اجرایی مکلفند شناسنامه خدمات خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ تهیه و برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وظیفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجره واحد خدمات را برعهده دارد. بدین منظور فرمهای استاندارد شناسنامه خدمات به شرح ذیل و با توضیحات مندرج در مستندات ارائه می گردد.

 

شناسه خدمت                     عنوان خدمت 

10011616000    شناسنامه خدمت ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی     

10011615000   شناسنامه خدمت لیست مالیات بر درآمد حقوق   

10011621000   شناسنامه خدمت ارائه خلاصه پرونده مؤدیان مالیاتی    

10011611000   شناسنامه خدمت ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک   

10011611000   شناسنامه خدمت ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی   

10011622000   شناسنامه خدمت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو   

11111618111   شناسنامه خدمت ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی   

10011620100   شناسنامه خدمت جمع آوری و تحلیل اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م    

10011620101   شناسنامه خدمت جمع آوری و تحلیل اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م   

10011614000   شناسنامه خدمت گواهی تبصره یک ماده 186 ق.م.م   

10011624000   شناسنامه خدمت رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی   

10011623000   شناسنامه خدمت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان به اوارق مالیاتی   

 

شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی

 

نظرسنجی خدمات