اداره 01 بیرجند

05632396158

اداره 02 بیرجند

05632396166

اداره 03 بیرجند

05632396134

اداره 04 بیرجند

05632396234

اداره امور مالیاتی طبس

05632396851

اداره امور مالیاتی قاینات

05632396832

اداره امور مالیاتی فردوس

05632396801

اداره امور مالیاتی نهبندان

05632396870

اداره امور مالیاتی بشرویه

05632396820

اداره امور مالیاتی سرایان

05632396816

اداره امور مالیاتی درمیان

05632396825

اداره امور مالیاتی خوسف

05632396885

اداره امور مالیاتی زیرکوه

05632396845

اداره امور مالیاتی سربیشه

 

05632396880