دفتر مدیر کل

05632396333

معاونت توسعه مدیریت و منابع

05632396333

اداره منابع انسانی و رفاه

05632396410

امور مالی و حسابداری

05632396420

واحد اعتبارات و بودجه

05632396422

دبیرخانه

05632396417

کارگزینی

05632396412

واحد حقوقی

05632396455

اداره فناوری اطلاعات

05632396400

روابط عمومی

05632396460

واحد آموزش و پژوهش

05632396888

نمایندگی دادستانی انتظامی

05632396480

کارپردازی

05632396444

واحد وصول و اجرا

05632396430

واحد اطلاعات و خدمات مالیاتی

05632396430

حراست

05632396209

هیات های حل اختلاف

05632396470