ID 1
دولت
ایجاد توسط رابط سایت
عنوان میزان رضایت شما از خدمات الکترونیکی امور مالیاتی چقدر است ؟
Answer1 زیاد
Answer2 متوسط
Answer3 کم
Answer4
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2019-05-08 09:41:55
بازدید 0
تعداد 1 4
تعداد 1 2
تعداد 1 3
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0