taghavinejad002

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در همايش سراسري هم انديشي نمايندگان هيات هاي حل اختلاف مالياتي کشور، با تاکيد بر اينکه اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان از اصلي ترين سياست سازمان مالياتي است، گفت: نظام مالياتي پويا، کارآمد و اثرگذار با اعتماد آفريني در جامعه متبلور مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوي نژاد، روز پنج شنبه 4 آذرماه 95 در اين همايش که با حضور قائم مقام، معاونين و مديران سازمان و نمايندگان هيات هاي حل اختلاف مالياتي سراسر کشور برگزار شد، ضمن تقدير و تشکر از تلاش مديران و کارکنان سازمان و با اشاره به جنبه هاي مادي و معنوي تلاش اين مجموعه خدوم که با وصول ماليات، گام مهمي در جهت پيشرفت و توسعه کشور بر‏ مي‏دارند، اظهار داشت: مديران و کارکنان سازمان بايد از دريچه مسئوليت اجتماعي و معنويت به کار و خدمت در نظام مالياتي نگاه کنند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه سياست جايگزين شدن ماليات به جاي نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ريزان کشور جاي گرفته، گفت: شرايط اقتصادي کشور با ماليات تاثير و تاثر متقابلي دارد و هر چه پايه هاي اقتصادي مقاوم تر و شاخص هاي اقتصادي رو به رشدتر باشد، طبيعتا درآمدهاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت. وي افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال يک جهش و خيزش متکي بر ماليات است و تحريم‏هايي که سال ها باعث فشارهاي متعدد به اقتصاد کشور مي شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پايدار شدن منابع درآمدي کشور شده و درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي پيشي گرفته است. تقوي نژاد با اشاره به پيش بيني درآمدهاي مالياتي سال جاري عنوان داشت: رقم پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي در شش ماهه نخست امسال، با تلاش همکاران به شکل مطلوبي تحقق يافته است که در نيمه دوم سال نيز اين روند بايد با اهتمام و جديت بيشتري تداوم يابد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: يکي از جهت گيري هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و در همين راستا، امسال براي نخستين بار با اصناف براي ماليات عملکرد سال 94 بدون هيچگونه افزايشي به توافق رسيديم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشارکت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ماليات را هم حق بيت المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداريم در امر وصول ماليات که به بيت المال و مردم تعلق دارد کوتاهي کنيم و در وصول ماليات که از جنس عدالت نيز هست، نبايد مرتکب ظلم يا بي عدالتي در حق مردم شويم. تقوي نژاد، با بيان اينکه دريافت ماليات بايد عادلانه و منصفانه باشد، تصريح کرد: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان يا افزايش نرخ ماليات ها، رشد درآمدهاي مالياتي را جبران کند. وي با تاکيد بر استفاده حداکثري از اختيارات مواد قانون ماليات هاي مستقيم در فرايند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و صدور آرا عنوان کرد: مديران کل، روساي امور مالياتي و نمايندگان هيات هاي حل اختلاف مالياتي به نحو شايسته اي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند. تقوي نژاد از سازمان امور مالياتي کشور به عنوان يک سازمان پاک نهاد با کارکناني شرافتمند و سالم ياد کرد و گفت: ما بايد تلاش کنيم جايگاه نظام مالياتي را در نزد افکار عمومي ارتقا دهيم و اين کار با ارتقاي سلامت نظام اداري، اخلاق مداري، مودي مداري و مبارزه جدي با فساد و تخلفات اداري امکان پذير است. وي در ادامه به اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان عظيم ترين پروژه اقتصادي در کشور اشاره کرد و گفت: با اجراي اين طرح، ضمن هوشمندسازي سيستم مالياتي و امکان تعيين ماليات براساس اطلاعات واقعي و اسناد و مدارک بدست آمده، مراجعه حضوري مودي به ادارات مالياتي به حداقل ممکن خواهد رسيد. رئيس کل سازمان موضوع آموزش را نيز بسيار حياتي برشمرد و گفت: همکاران سازمان بايد چه در رابطه با مهارت و دانش تخصصي مرتبط با رشته شغلي و چه در رابطه با سلامت کاري، دوره هاي آموزشي را طي کنند و همچنين سازمان بايد براي آگاهي موديان از تکاليف و حقوق قانوني شان، برنامه هاي آموزشي را به اجرا درآورد تا دانش مالياتي مردم ارتقا يابد که اين امر باعث افزايش تمکين موديان مالياتي و اعتماد سازي بيشتر نسبت به نظام مالياتي خواهد شد. وي در خاتمه خواستار توجه بيش از پيش همکاران مالياتي به مفاد اصلاحيه قانون ماليات ها و اجراي دقيق و مطلوب آن به منظور بهره مندي موديان از تسهيلات جديد مالياتي شد و افزود: مودي مداري، يک اصل کليدي در نظام مالياتي است کارکنان سازمان بايد در کمال احترام و با رعايت قوانين با موديان رفتار کنند تا حقي از کسي ضايع نگردد