مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 95 است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، غلامرضا قبله اي خاطر نشان کرد:‌ مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.

قبله اي شرط بهره مندي از تسهيلات قانوني را تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت ماليات و عوارض دانست .