00013751

درآمدهايي که در بلندمدت براي دولت قابل اتکاست، درآمدهاي حاصل از ماليات است و مسئولين اقتصادي در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي ناپايدار نفتي، مي بايست به نحوي برنامه ريزي نمايند که بر درآمدهاي مالياتي تکيه نمايند .ما از درآمدهاي نفتي صرفنظر نمي کنيم؛ چرا که منابع نفتي، موهبت خداوندي به شمار مي روند و طبيعي است که ميتوانيم همچنان از اين موهبت که نصيب کشور ما شده است، به نحو مطلوب استفاده کنيم و با بهره گيري از آن به اقتصاد کشور ياري رسانيم، اما موضوعي که اينجا مطرح مي شود اين است که نقش اين نوع درآمدها در اقتصاد کشور بايد به مرور زمان کمرنگ شود و اين بدان معنا نيست که ما درآمدهاي نفتي را کنار بگذاريم، بلکه تلاش مي کنيم تا شرايط را براي کاهش وابستگي به آنها به تدريج مهيا سازيم.

کسب درآمدهاي عمومي مستلزم بزرگ کردن بخش غير نفتي اقتصاد و کاهش فعاليت‌هاي بخش دولتي و شبه دولتي است. ماليات يک پايه اي دارد و پايه مالياتي کل، GDP يک کشور محسوب مي شود که نوعي پايه مالياتي عمومي است. بنابراين اگر GDP اقتصاد يک کشور و به طور مشخص، GDP بخش غير نفتي آن، بزرگ شود، پايه مالياتي مستقل از درآمدهاي نفتي نيز به مرور بزرگ شده و منجر به افزايش اتکاي اقتصاد به درآمدهاي مالياتي خواهد شد.

کاهش فرارهاي مالياتي نيز يکي ديگر از راه‌هاي افزايش درآمدهاي مالياتي است و سازمان امور مالياتي با جديت و حساسيت به دنبال کاهش فرارهاي مالياتي است. چنانچه جلوگيري از فرارهاي مالياتي محقق شود، اميد به جايگزيني اين نوع درآمدها با درآمدهاي نفتي بيش از پيش وجود خواهد داشت. از اين روسازمان امور مالياتي به منظور بهبود نظام مالياتي کشور و برقراري عدالت مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي را در دستور کار خود قرار داد. اجراي اين طرح و شفاف سازي مبادلات اقتصادي کمک بزرگي به تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد نمود. از سوي ديگر هزينه کرد ماليات‌ها نيز مستلزم دقت بيشتري است و نحوه مصرف درآمدهاي مالياتي و اطلاع رساني به آحاد جامعه نيز امري مهم در جلب مشارکت مردم جهت پرداخت ماليات به شمار مي رود. وقتي مردم آثار پرداخت ماليات را در ارائه خدمات مطلوب و برخورداري از رفاه مشاهده کنند، پرداخت ماليات براي آنها دشوار نخواهد بود و اين تنها وظيفه سازمان امور مالياتي نيست و کل کشور در هزينه کرد اين درآمدها، اعمال نظارت، دقت و توجه بيشتر مسئول اند.

در خاتمه اين که جهت وصول به جايگاه مطلوب اقتصادي و عدم وابستگي به پول نفت راه دشواري در پيش روست و مي توانيم با مشارکت مردم از وابستگي به درآمدهاي نفتي کم کرده و در چشم اندازآينده ،جايگزيني درآمدهاي مالياتي و تحقق اقتصاد مقاومتي را محقق نماييم.