00013758

نظام مالياتي همواره کوشيده تا با تبيين مصارف ماليات مردم نسبت به آثار و نتايج پرداخت ماليات در زندگي خود باور و اعتقاد پيدا كنند، هرچند که پذيرش آن پيچيده و دشوار باشد. آنچه اکنون مهم است همکاري تمام دستگاه هاي ذيربط کشور در اين راستاست كه منجر به افزايش مشارکت و مساعدت مردم فهيم ايران در پرداخت ماليات مي‌شود.

تاکيدات مقام معظم رهبري طي ساليان اخير بر حوزه اقتصاد با محورهايي همچون جهاد اقتصادي، اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل، گوياي اين واقعيت است که اقتصاد متکي بر نفت به واسطه تحريم و ساير مسائل آسيب‏پذير است. همچنين نفت، سرمايه ملي و حق عمومي است و نسل هاي آتي نيز بايستي از آن برخوردار شوند. ضمن اينکه منابع زيرزميني با استفاده هاي بي رويه، روزي به پايان مي رسند. از همين روست در جوامع توسعه يافته و داراي اقتصاد سالم از منابع پايداري همچون ماليات استفاده مي کنند که هم به تامين هزينه هاي دولتي کمک مي کند و هم با خاصيت ايجاد توازن توليدي و توزيعي منجر به عدالت اقتصادي وکاهش فاصله طبقاتي مي گردد.

خوشبختانه طي سال هاي اخير،گرايش به سمت ماليات در برنامه ريزي ها و سياست هاي اقتصادي کشورمان قابل توجه بوده است بطوري که بودجه سنوات اخير نشان مي دهد سهم عمده اي از درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‏شود. از اينرو، هرچه ميزان همراهي و همکاري مردم در پرداخت ماليات بيشتر شود، متناسب با آن، دست دولت براي توسعه آباداني کشور و ارايه خدمات مطلوب بازتر خواهد شد. از سوي ديگر مشارکت هرچه بيشتر مردم در اين زمينه، کمک شاياني جهت دستيابي به اقتصاد مقاومتي و عدم اتکا به منابع نفتي بعنوان سرمايه هاي نسل آتي مي نمايد.

اطلاع رساني صحيح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهاي مالياتي و همچنين تبيين و تشريح کارکردها و آثار پرداخت ماليات در اقتصاد موجب همکاري و مشارکت بيشتر در پرداخت ماليات مي گردد. آشنايي مردم از چگونگي به مصرف رساندن وجوه ماليات در پروژه ها و هزينه هاي عمومي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اگر چنين حسي در مردم به وجود آيد که گرفتن ماليات به وسيله دولت در راستاي ساختن فردايي بهتر براي آنها و فرزندانشان است، آن وقت تمايل و رغبت مردم براي پرداخت ماليات بيشتر خواهد بود.

توجه روزافزون به اتکا بر درآمدهاي پايدار و سالم بالاخص ماليات علاوه بر تامين هزينه هاي دولت، مي‌تواند ابزاري براي مبارزه با تجمل گرايي، مصرف زدگي، گردآوري ثروت و انباشت غير توليدي باشد. ماليات به‌عنوان درآمدي پاک، سالم و اثرگذار در عرصه اقتصادي توسط دولت از درآمدهاي شهروندان دريافت و جايگزين درآمدهاي نفتي مي‌شود تا اقتصاد کشور از تک‌محصولي بودن و تکيه‌بر اين منبع تمام‌شدني و تجديد ناپذير‌‌ رها و به سمت يک منبع پايدار و سالم سوق پيدا کند.

بديهي است که پرداخت ماليات وظيفه‌اي است همگاني بر دوش هر يک از افراد جامعه تا دولت بتواند نقش خود را به‌درستي ايفا کند. لذا مادامي‌که پرداخت ماليات به يک باور و تکليف اقتصادي نهادينه نشده، نمي‌توان انتظار داشت در آينده به‌راحتي اين نقش را بپذيرند. سلامت اقتصادي کشور منوط به ايجاد ساختار درآمدي و مالياتي سالم با استقرار نظام مالياتي قوي و هدفمند است؛ اما ازآنجاکه يکي از شروط اساسي ايجاد نظام مالياتي مطلوب، مقبوليت آن از سوي مردم و پرداخت داوطلبانه ماليات است، راهي به‌جز تقويت فرهنگ مالياتي نيست چراکه با ايجاد بسترهاي فرهنگي مناسب مي‌توان انتظار ترغيب مردم به پرداخت ماليات را داشت.

به‌هرحال، بايد اين موضوع جا بيفتد که ماليات از پايه‌هاي مهم اقتصاد کشور محسوب مي‌شود به‌گونه‌اي که پرداخت آن، موجب پي‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي مدون و دقيق دولت براي پيشبرد امور مي‌گردد. دولت به كمك ماليات، توانايي تأمين هزينه‌هاي گوناگون را به دست آورده و متناسب با حجم ماليات دريافتي، مي‌تواند منابع در اختيار خود را بر اساس اولويت‌هاي موردنظر اختصاص دهد. لذا با ارتقاي آگاهي افراد نسبت به‌ضرورت پرداخت ماليات و تبعات جبران‌ناپذيري عدم وصول آن بر اقتصاد کشور، مي‌توان حمايت مردم را در پرداخت ماليات افزايش داد. فرهنگ‌سازي مالياتي و ترغيب موديان،‌ با شفاف‌سازي مسائل مالياتي و چگونگي مصرف آن در کشور ميسر مي‌شود. در حقيقت تغيير نگاه جامعه به ماليات به‌عنوان تأمين‌کننده عمده هزينه‌هاي عمومي، بدون فرهنگ‌سازي در جامعه امکان‌پذير نيست.

در پايان يادآور مي شود ازآنجاکه ساختار ماليات يک کشور مانند فرهنگ ملي آن، پويا و در حال تغيير و تحول است ايجاد ذهنيت مثبت مبتني بر کارآمدي، اثربخشي و پايداري ماليات در اقتصاد، براي کارگزاران و پرداخت‌کنندگان ماليات و به‌طور اعم عموم مردم بايد بيش‌ازپيش افزايش‌يافته و اين مهم نهادينه شود تا آينده‌اي روشن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتي و متکي بر درآمد پاک و پايدار مالياتي ميسر گردد.