mall

 

يکي از عمده ترين ويژگي هاي يک قانون مناسب و پويا جامعيت و افزايش کارايي آن با گذشت زمان مي باشد. تجارب تدوين و اجراي قوانين به روز و دور انديش در سطح کشور نشان داده که اين گونه قوانين به چه ميزان در رشد و بالندگي جامعه در بخش هاي مختلف و گوناگون موثر واقع شده است.

در اين ميان به دليل پيچيدگي هاي اقتصادي و صنعتي که در کشور ما وجود دارد، تدوين و اجراي مناسب قوانين خوب و موثر مي تواند نقش مهم و اثرگذاري در رونق چرخه اقتصاد در سطح کلان و بهبود شرايط معيشتي و درآمدي مردم در سطح خرد داشته باشد. 

در اين راستا مي توان به جرات گفت که اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به يکي از شاه بيت هاي موفقيت نظام مالياتي و اقتصادي کشور در سال هاي اخير مبدل شده است. در مهرماه سال 1387 و با آغاز اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادي ايران، موجي از مخالفت از سوي معدودي از کسبه در سراسر کشور آغاز شد و ايشان با بهره گيري از انواع ابزارهاي تبليغاتي و سياه نمايي سعي در توقف اجراي اين قانون را در کشور داشتند که ايجاد برخي اعتصاب ها در بازارهاي مختلف کشور تنها بخش کوچکي از اين حربه قانون شکنان اقتصادي بود و متاسفانه درآن روزها شرايط به گونه اي رقم مي خورد که برخي از اقتصاد دانان نيز خواهان عدم اجراي اين قانون ولو به صورتي موقت بودند. اما مقاومت دستگاه مالياتي کشور در برابر اين زياده خواهي و تلاش ايشان در جهت آگاه سازي افکار عمومي نسبت به تبعات مثبت و شگرف اين قانون در نظام اقتصادي کشور موزانه قدرت را به سوي سازمان امور مالياتي کشور تغيير داده و بسياري از فراريان مالياتي مجبور به عقب نشيني از مواضع زياده خواهانه خويش شدند. 

اما اين اعتماد سازي سازمان امور مالياتي در ميان افکار عمومي در کمتر از چند سال اثر مثبت و چشم نواز خود را در نظام اقتصادي کشور نشان داد و در سال هاي پس از آن و با اعمال تحريم هاي ظالمانه خصوصا تحريم هاي نفتي نظام سلطه عليه ملت ايران، اين درآمدهاي مالياتي از محل ماليات بر ارزش افزوده و ماليات هاي مستقيم بودند که توانستند توسعه زير ساخت هاي کشور را همچنان مستحکم و پا بر جا نگاه دارند. 

اما در اين ميان توجه به دو تاثير مهم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در توسعه زير ساخت هاي کشور مي تواند بيش از ديگر اثرات آن حائز اهميت باشد. نخستين بازخورد مثبت اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در افزايش رشد زير ساخت هاي کشور را مي توان به اختصاص بخشي از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها و دهياري هاي کشور دانست که اين امر در سال هاي اخير سبب جهش بزرگي در توسعه و آباداني شهر هاي مختلف کشور خصوصا کلان شهرهايي همچون تهران شده است. بخش اعظمي از رشد روز افزون اتوبان هاي شهري، تسهيل در حمل و نقل عمومي از طريق توسعه مترو، بزرگراه ها، پل ها و نيز افزايش فضاي هاي سبز شهري را مي توان مرهون درآمدهاي حاصله از ماليات بر ارزش افزوده دانست.

اما اختصاص يک درصد از محل درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان را مي توان به عنوان يکي از مهم ترين و ممتازترين دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي نظام مالياتي ايران در طول سال هاي فعاليتش دانست که اين امر باعث شده تا در سال هاي اخير شاهد تحولات شگرف و مبارکي در نظام سلامت کشور باشيم و با تداوم اين مسئله در سال هاي آينده شاهد رشد روز افزون در ارتقاي سطح کمي و کيفي نظام بهداشت و درمان کشور خواهيم بود.

بدون شک حتي خوش بين ترين مدافعان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز باور نمي کردند که اجراي اين قانون پوياي مالياتي و اقتصادي در مدت زماني کوتاه چه تاثيرات بزرگي در نظام اقتصادي کشور چه در سطح خرد و چه در سطح کلان داشته باشد و همين امر خود گوياي اين پيام مهم است که جهت اجراي قوانين مناسب در سطوح مختلف کشور و اثربخشي آن در سراسر جامعه نخست بايد به تاثيرات مفيد آن باوري عميق داشت.