تحقق اهداف و سياست‌های نظام مالياتی کشور از طريق اجرای برنامه‌ها و تکاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مالياتی در استان انجام مقدمات لازم به منظور اجرای مقررات انواع ماليات‌های مستقيم و غيرمستقيم و ساير ماليات‌ها شامل شناسايی منابع و موديان مالياتی، تشخيص، مطالبه ماليات، حل اختلاف مالياتی و وصول ماليات در چهارچوب اختيارات قانونی برنامه‌ريزی و اتخاذ روش‌های مناسب در اجرای دقيق قوانين و مقررات مالياتی نظارت بر انجام وظايف نمايندگان سازمان امور مالياتی استان در هيات‌های حل اختلاف مالياتی و انتخاب آنها برای عضويت در هيات‌های مربوط در حدود مقررات و اختيارات قانونی هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالياتی کشور در واحدهای تابعه ارزشيابی مستمر عملکرد واحدهای مالياتی و نيروهای انسانی سازمان امور مالياتی استان ارائه انواع خدمات به موديان مالياتی در سطح استان شامل توجيه و فرهنگ‌سازی برای آشنايی آنها با تکاليف و وظايف قانونی نظارت و بازرسی در مورد رعايت شئونات اخلاقی، اعمال و رفتار اداری کارکنان سازمان مالياتی استان و کشف تخلفات و تقصيرات اداری آنان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع ذيربط نگهداری و تنظيم حساب‌های درآمد مالياتی استان و نظارت بر حسن اجرای عملياتی حساب‌های مالياتی برابر دستورالعمل مربوط برآورد درآمدهای مالياتی استان برای هر سال مالی و ارائه به سازمان امور مالياتی کشور اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای بينش، دانش و مهارت نيروی انسانی سازمان مطابق برنامه‌های ابلاغی تشکيل جلسات با شرکت معاونين و رؤسای ادارات تابعه سازمان امور مالياتی استان به منظور تبادل نظر و رفع مشکلات و آموزش و تفهيم قوانين و مقررات مالياتی انجام کليه اقدامات اجرايی مورد نياز برای تحقق ماموريت‌های محوله در راستای اهداف سازمان امور مالياتی کشور.

 

برنامه استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور (اقدامات راهبردی)

 

برنامه استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور (اهداف کمی راهبردی)‌