در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد، سازمان امور مالياتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید.
با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

 

تحقق اهداف و سياست‌های نظام مالياتی کشور از طريق اجرای برنامه‌ها و تکاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مالياتی در استان انجام مقدمات لازم به منظور اجرای مقررات انواع ماليات‌های مستقيم و غيرمستقيم و ساير ماليات‌ها شامل شناسايی منابع و موديان مالياتی، تشخيص، مطالبه ماليات، حل اختلاف مالياتی و وصول ماليات در چهارچوب اختيارات قانونی برنامه‌ريزی و اتخاذ روش‌های مناسب در اجرای دقيق قوانين و مقررات مالياتی نظارت بر انجام وظايف نمايندگان سازمان امور مالياتی استان در هيات‌های حل اختلاف مالياتی و انتخاب آنها برای عضويت در هيات‌های مربوط در حدود مقررات و اختيارات قانونی هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالياتی کشور در واحدهای تابعه ارزشيابی مستمر عملکرد واحدهای مالياتی و نيروهای انسانی سازمان امور مالياتی استان ارائه انواع خدمات به موديان مالياتی در سطح استان شامل توجيه و فرهنگ‌سازی برای آشنايی آنها با تکاليف و وظايف قانونی نظارت و بازرسی در مورد رعايت شئونات اخلاقی، اعمال و رفتار اداری کارکنان سازمان مالياتی استان و کشف تخلفات و تقصيرات اداری آنان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع ذيربط نگهداری و تنظيم حساب‌های درآمد مالياتی استان و نظارت بر حسن اجرای عملياتی حساب‌های مالياتی برابر دستورالعمل مربوط برآورد درآمدهای مالياتی استان برای هر سال مالی و ارائه به سازمان امور مالياتی کشور اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای بينش، دانش و مهارت نيروی انسانی سازمان مطابق برنامه‌های ابلاغی تشکيل جلسات با شرکت معاونين و رؤسای ادارات تابعه سازمان امور مالياتی استان به منظور تبادل نظر و رفع مشکلات و آموزش و تفهيم قوانين و مقررات مالياتی انجام کليه اقدامات اجرايی مورد نياز برای تحقق ماموريت‌های محوله در راستای اهداف سازمان امور مالياتی کشور.